pedagoxicos
×

Aviso

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Medios

Obxectivos pedagóxicos comúns ao Seminario

1. METODOLOXÍA

1.1. Ó principio de cada unidade farase:
a. Unha introdución relacional.
b. Repaso dos conceptos previos necesarios.
c. Actividades de repaso, si fose necesario.

1.2. No desenvolvemento da unidade, irase alternando:
a. Adquisición de novos coñecementos
b. Exercicios e problemas relacionados cos mesmos.
c. E o final da unidade, faranse actividades mesturadas de toda a unidade, para que o alumno consolide e comprobe os coñecementos acadados.

1.3. Para a adquisición dos novos coñecementos pódense combinar varios métodos:
a. Explicación directa.
b. Consulta no libro por parte do alumno.
c. Aprendizaxe por descubrimento, etc.

1.4. O profesor garantirá que os alumnos coñezan a resolución correcta de tódalas actividades propostas e aclarará calquera dúbida relacionada con elas.

1.5. O desenvolvemento das clases farase de forma activa e participativa, tratando na medida do posible, que sexan os alumnos os que expoñan a resolución das actividades, presenten alternativas, comentarios, etc.

1.6. As actividades do caderno presentaránse:
a. A data, as preguntas (ou a paxina e nº de exercício), en cor negra.
b. As respostas en lápis, ou cando sexa requerido, en cor azul.
c. As correccións do profesor, en cor vermella.

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

2.1. Probas: Mínimo dúas por avaliación.

2.2. Lista de control de
a. Actividades, caderno (rendemento)
b. Disposicións básicas (comportamento)
c. Desenvolvemento na clase (actitude ante a materia, traballo, etc)
d. Actividades avaliables. (Aquelas que o profesor anuncie previamente que van ser cualificadas, e que poden consistir na resolución de exercicios no taboleiro, recollida de exercicios por escrito, etc.)

2.3. Exames de recuperación
a. Na primeira e segunda avaliación, un exame de recuperación por avaliación con posterioridade á mesma, excepto nas materias que sexan de avaliación continua.
b. A fin de curso, un exame de recuperación final de cada avaliación suspensa.


3. BAREMACIÓN

A cualificación de cada alumno en cada avaliación obterase a partir dos seguintes aspectos recollidos no caderno do profesor:

3.1. Notas das probas. Cada avaliación realizaranse como mínimo dúas probas. De todas elas calcularase a nota media.

3.2. Notas de clase:
a. Actividades realizadas na clase ou tarefas do caderno, serán cualificadas con dúas posibilidades: Positivo ou negativo.
b. Disposición básicas -Comportamento. Consignaranse no caderno do profesor como positivo ou negativo.
c. Desenvolvemento na clase (actitude ante a materia, traballo.) Consignaranse no caderno do profesor como positivo ou negativo

En cada avaliación, as notas da clase (actividades, disposicións básicas e actitude) poden subir ou baixar un máximo de dous puntos sobre a nota media dos exames, de xeito que si fosen todos positivos subirían dous puntos e se fosen todas negativos baixarían dous puntos.

Para o cálculo do que sube cada Positivo e baixa cada Negativo, divídese 2 (puntos) entre o numero total de positivos ou negativos rexistrados. A nota resultante será redondeada ao enteiro máis próximo.

A nota da avaliación será o resultado de calcular a nota media de todos os exames do trimestre e sumarlle ou restarlle o resultado das notas da clase.


4. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS


4.1. Despois da 1ª e 2ª avaliación realizarase un exame de recuperación para os alumnos que levaran menos dun 5 no boletín de cualificacións.


4.2. Para o cálculo da nova nota da avaliación, tomarase a puntuación deste exame e sumaráselle ou restaráselle o resultado das notas da clase obtidas ó longo do trimestre.


4.3. Ós devanditos exames de recuperación tamén poderán presentarse todos aqueles alumnos que desexen subir a nota da avaliación, tendo en conta que a nota resultante substituirá a acadada anteriormente tanto si é máis alta como máis baixa.

5. CUALIFICACIÓN FINAL

5.1. Unha vez rematada a 3ª avaliación, se a cualificación en todas as avaliacións é como mínimo de 3, calcularase a nota media entre as tres notas de avaliación. Se o resultado (redondeado) e de 5 ou máis, esta será a nota final.


5.2. En caso contrario, o alumno debera volverse examinar (no exame de recuperación final) de todas aquelas avaliacións nas que teña unha nota de avaliación inferior a 5.


5.3. Despois de este exame volverase facer o mesmo calculo e, se é superior (obtendo un mínimo de 3 en todas as avaliacións), esa será a nota final.

5.4. Casos particulares:
a. No caso dos alumnos que obteñan unha nota final extremadamente baixa, contemplase a posibilidade de asignarlles ata un máximo de 2 puntos a criterio do profesor en función da actitude e do esforzo amosado polo alumno á longo do curso.

b. Para os alumnos de Bacharelato poderase redondear a nota final ó seguinte enteiro sempre que o profesor o considere xusto a fin de contribuír a aumentar a nota media do alumno.


6. COMPETENCIAS BÁSICAS

A competencia básica é a capacidade de poñer en práctica de forma integrada, en contextos e situacións diversos os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais adquiridas. O concepto de competencia inclúe tanto os saberes como as habilidades e as actitudes e vai máis alá do saber e do saber facer, incluíndo o saber ser ou estar.

Considéranse as seguintes competencias básicas:

a. Competencia en comunicación lingüística

b. Competencia matemática

c. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico

d. Tratamento da información e competencia dixital

e. Competencia social e cidadá

f. Competencia cultural e artística

g. Competencia para aprender e aprender a aprender

h. Autonomía e iniciativa persoal

 

 

 

 


 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com